Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden en werkwijze.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de bijdragen die Young Artfund Amsterdam, (verder aangeduid als YAA), verstrekt aan kunstenaars.

Doel van de de Stichting Young Artfund Amsterdam – YAA

YAA stelt zich ten doel aan jonge talentvolle kunstenaars een bijdrage te leveren, waardoor zij een nieuwe stap kunnen zetten in de ontwikkeling naar zelfstandig kunstenaar. De focus ligt daarbij op uitwisseling. Internationale nieuwe artistieke en sociale contacten worden meer en meer door individuele kunstenaars en kunstinstellingen ervaren als noodzakelijk en verrijkend. YAA daarom bijdragen aan projecten van kunstenaars die voor hun ontwikkeling naar Amsterdam willen komen of andersom aan Amsterdamse kunstenaars die inspiratie willen opdoen in het buitenland. Wij ondersteunen kortdurende, kleinschalige projecten en willen de artistieke ontwikkeling van de kunstenaars waaraan wij bijdragen met aandacht volgen.

 Doelgroep

YAA richt zich op jonge talentvolle kunstenaars tot 30 jaar.

Werkwijze bij selectie

YAA organiseert tenminste twee maal per jaar een presentatiebijeenkomst voor haar sponsoren. Tijdens deze bijeenkomst krijgen 5 kunstenaars de kans zich te presenteren. Om te waarborgen dat het inderdaad gaat om talentvolle kunstenaars laat YAA zich bijstaan door specialisten werkzaam binnen de verschillende artistieke media en eventueel verbonden aan erkende kunstinstellingen.

Wij hanteren de volgende werkwijze:

 • Voordracht

De kunstenaars worden aangedragen op voordracht van erkende specialisten en instellingen en/of opleidingsinstituten. Van deze instellingen en/of opleidingsinstituten wordt verwacht dat zij zich bij de voordracht van een kandidaat laten leiden de volgende (artistieke) criteria:

• de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan o.a. worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen.

• de ambitie van de kunstenaar, de persoonlijke inzet.

• De beoordeling van het belang dat het werk van de kunstenaar kan gaan hebben voor de beeldende kunst en de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk.

• De onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar of bemiddelaar.

• De manier waarop de aanvrager zijn kunstenaarschap in artistiek, sociaal en/of economisch rendement weet om te zetten of dit als beginnend kunstenaar van plan is.

 • Aanvraag op basis van projectplan

De bijdragen van YAA worden verstrekt op basis van het projectplan en een bijbehorend aanvraagformulier.

Voor informatie over het aanleveren van het projectplan en de gevraagde bijlagen kunnen aanvragers die zijn voorgedragen (zie 3.1.) terecht op de website. Na ontvangst van de aanvraag wordt gecontroleerd of deze volledig is ingevuld en vergezeld gaat van het in de toelichting en de checklist aangegeven documentatie- en informatiemateriaal. Als dit niet het geval is, heeft de aanvrager 2 weken de tijd de aanvullende informatie te leveren.

 • Beoordeling door bestuur

Het bestuur van de YAA beoordeelt het projectplan op de volgende criteria:

• Past het plan binnen de doelen die de stichting zich stelt?

• Is het plan voldoende concreet, heeft het een onderbouwde begroting en past de gevraagde bijdrage binnen het beschikbare fonds van de Stichting?

 • Eindselectie voor presentatiebijeenkomst

Na deze beoordeling kan het bestuur van de Stichting, wanneer het aantal voorgedragen kandidaten meer dan 5 bedraagt, aan haar sponsoren vragen om een voorkeur voor 1 of meerder kandidaten aan te geven. Zij ontvangen daarvoor een korte beschrijving (aangevuld met beeldmateriaal) met CV en projectplan van de kandidaten. De definitieve eindselectie van 5 kunstenaars, kan daardoor in de eindfase mede bepaald worden door een stem van de sponsoren.

 • Presentatiebijeenkomst

YAA organiseert tenminste 2 x per jaar een bijeenkomst waarop geselecteerde kunstenaars het projectplan waarvoor zij een bijdrage hebben aangevraagd mogen presenteren. Voor de presentatie worden in ieder geval de sponsoren van YAA en de voordragende instellingen uitgenodigd. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden (op uitnodiging) aanwezig zijn. De kunstenaars krijgen ca. 15 minuten om hun plan zo overtuigend mogelijk te presenteren en op vragen van aanwezigen te reageren.

 • Besluit over bijdrage.

Binnen twee weken na de presentatiebijeenkomst beslist het bestuur van de Stichting YAA Amsterdam over de toekenning van bijdrages. De kunstenaar wordt hiervan uiterlijk vier weken na de bijeenkomst over geïnformeerd door de secretaris van de Stichting.

Gehonoreerde aanvragen

 • Zichtbaarheid en kennisoverdracht

Bij toegekende aanvragen dient de naam van Young Artfund Amsterdam – YAA vermeld te worden op alle uitingen (persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties, aftiteling etc). YAA vraagt aan gehonoreerde kunstenaars zich beschikbaar te stellen voor een presentatie voor sponsoren over het gehonoreerde project. Deze presentatie vindt ca. een half jaar later plaats.

 • Eigendom documentatie en naamsvermelding

Indien de aanvraag gehonoreerd wordt behoudt YAA zich het recht voor de documentatie te gebruiken voor eigen publicaties, de website, facebook, etc..

De bijdrage van YAA is een gift, wij zullen dan ook geen enkele vorm van eigendomsrecht eisen van het te maken werk.

De namen van aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend worden openbaar gemaakt in jaarverslagen, nieuwsbrieven en op de website van YAA.

 • Vaststelling bijdrage

Indien er wijzigingen in het plan optreden, dient de kunstenaar dit vooraf door te geven aan YAA. De wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden na goedkeuring door YAA.

Bijdragen kunnen alleen worden uitbetaald op een rekening op naam van de kunstenaar.

 •  Eindverantwoording

Gehonoreerde kunstenaar sturen binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een inhoudelijke verantwoording en financiële verantwoording met een evaluatie van de activiteiten. Indien beschikbaar worden eventuele publicaties en visuele documentatie van de activiteiten meegestuurd. YAA is gerechtigd verslagen of delen daarvan, inclusief documentatie, te publiceren of anderszins te presenteren. Kunstenaars worden verzocht hier met het maken van de eindverantwoording rekening te houden

Niet-gehonoreerde aanvragen

 • Nadere motivering

In geval van een negatief besluit informeert het bestuur de kunstenaar binnen 14 dagen na de presentatie, met een motivering van het besluit.

 • Documentatie

Als een aanvraag is afgewezen, wordt het documentatiemateriaal teruggestuurd. YAA zal voor haar publicaties geen gebruik meer maken van dit documentatiemateriaal.

Ten slotte

 • Aansprakelijkheid

Hoewel met het documentatiemateriaal zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan, is YAA niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken.